Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić przy zastosowaniu poniższego regulamin i stosownych przepisów prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1.    Adres reklamacyjny:

Ewa Szmit-Sikorska, ewkaketonewka@gmail.com

1.    Dane kontaktowe:

Ewa Szmit-Sikorska, ewkaketonewka@gmail.com

1.    Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

2.    Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

3.    Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.    Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

5.    Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

6.    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    Konto – stworzone przez Kupującego w sklepie w celu złożenia zamówienia i pobierania produktów wcześniej zakupionych.

8.    Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9.    Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

10.  Liczba pobrań – podana na karcie produktu liczba pobrań produktu, do której prawo nabywa Kupujący.

11.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym przedmiot umowy został dodany do konta Kupującego.

12.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy wymieniona pod adresem  https://zlisemjejdotwarzy.pl/

13.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku

14.  Prawo autorskie – o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami

15.  Produkt – plik zawierający utwór w rozumienia prawa autorskiego, który może być przedmiotem umowy.

16.  Przedmiot umowy – prawo do określonej liczby pobrań e-booka w postaci pliku w celu wykorzystanie go zgodnie z prawem autorskim i wyłącznie na własny użytek Kupującego, bez przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworu lub jego części.

17.  Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

18.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zlisemjejdotwarzy.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

19.  Sprzedający:

Ewa Szmit-Sikorska, ul. Polna 8 c/3, 87-100 Toruń

KONTO BANKOWE: 73 1160 2202 0000 0004 5067 3130

1.    System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

2.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa w rozumieniu Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących, której przedmiotem jest nabycie prawa do określonej liczby pobrań e-booka w postaci pliku w celu wykorzystanie go zgodnie z prawem autorskim i wyłącznie na własny użytek Kupującego, bez przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworu lub jego części.

3.    E-book – produkt.

4.    Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeks cywilny.

5.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj płatności; dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1.    Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem, a miejscem świadczenia jest Rzeczypospolita Polska.

2.    Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3.    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4.    Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5.    Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie. W przypadku braku informacji na stronie produktu o gwarancji producenta, produkt nie jest objęty gwarancją.

6.    Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

7.    Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

8.    Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania produktu na urządzeniach zgodnych ze standardami wymienionymi na karcie produktu, przy czym informacje o zgodności urządzenia ze standardami Kupujący może uzyskać u producenta urządzenia.

9.    Produkty, które posiadają zabezpieczenia przed kopiowaniem lub rozpowszechnianiem posiadają na karcie produktu stosowną informację o zastosowanym zabezpieczeniu.

10.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodać do koszyka produkt;
  2. wybrać rodzaj płatności;
  3. złożyć w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

2.    Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

3.    Realizacja zamówienia Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

4.    Produkt zostaje wysłany na wskazany przez Kupującego przy zakupie adres e-mail.

5.    Produkt może być z niego pobrany tyle razy, ile razy wskazywała na to widoczna na karcie produktu liczba pobrań.

6.    Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży na wskazany adres e-mail.

7.    Sprzedaż internetowa realizowana jest na terenie Polski.

8.    Płatność elektroniczna realizowana jest poprzez przelew bankowy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy.

1.    Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta.

§5 Rękojmia

1.    Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.

2.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.    Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się poniżej.

§7 Postanowienia końcowe

1.    Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.